Dexak таблетки инструкция

Dexak® trafia w ostry ból

Dexak таблетки инструкция

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Dexak®, tabletki powlekane 25 mg. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Każda tabletka zawiera 25 mg deksketoprofenu (dexketoprofenum) w postaci deksketoprofenu z trometamolem. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Białe, okrągłe, powlekane tabletki z linią dzielącą.

Tabletki można dzielić na równe dawki. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Objawowe leczenie bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, np. bólu w układzie mięśniowym i kostno-stawowym, bolesnego miesiączkowania, bólu zębów.

PRZECIWWSKAZANIA: Nie wolno stosować produktu leczniczego w następujących przypadkach: u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną, inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów, u których substancje o podobnym mechanizmie działania (np.

kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ) wywołują napad astmy, skurcz oskrzeli, ostry nieżyt błony śluzowej nosa lub powodują wystąpienie polipów nosa, pokrzywki lub obrzęku naczynioruchowego; u pacjentów z reakcjami fotoalergicznymi lub fototoksycznymi podczas stosowania ketoprofenu lub fibratów w wywiadzie; u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforację, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ; u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka lub krwawieniem lub ich podejrzeniem, jak również wywiadem krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, u pacjentów z przewlekłą niestrawnością; u pacjentów, u których występuje inne czynne krwawienie lub zaburzenia przebiegające z krwawieniami; u pacjentów z chorobą Leśniowskiego – Crohna lub wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego; u pacjentów z ciężką niewydolnością serca; u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny ≤59 ml/min); u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (10–15 punktów w skali Childa – Pugha); u pacjentów ze skazą krwotoczną i innymi zaburzeniami krzepnięcia krwi; u pacjentów ciężko odwodnionych (z powodu wymiotów, biegunki lub przyjmowania niedostatecznej ilości płynów); u kobiet w trzecim trymestrze ciąży i w okresie laktacji. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy – aktualizacja 05.2018. INFORMACJA NAUKOWA: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o., ul. Słomińskiego 4, 00-204 Warszawa, tel. 22 566 21 00.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Dexak® SL, 25 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Każda saszetka granulatu do sporządzania roztworu doustnego zawiera: deksketoprofen (Dexketoprofenum) 25 mg w postaci soli deksketoprofenu z trometamolem. Substancje pomocnicze: sacharoza 2,418 g.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Granulat do sporządzania roztworu doustnego w kolorze żółtocytrynowym. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Krótkotrwałe leczenie objawowe ostrego bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, np. ostrego bólu w układzie mięśniowym i kostno-stawowym, bolesnego miesiączkowania oraz bólu zębów.

PRZECIWWSKAZANIA: Nie wolno stosować produktu leczniczego w następujących przypadkach: nadwrażliwość na deksketoprofen, inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów, u których substancje o podobnym mechanizmie działania (np.

kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ) wywołują napady astmy, skurcz oskrzeli, ostry nieżyt błony śluzowej nosa lub powodują wystąpienie polipów nosa, pokrzywki lub obrzęku naczynioruchowego; jeśli w wywiadzie występowała fotoalergia lub reakcje fototoksyczne podczas leczenia ketoprofenem lub fibratami; u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforację, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ; u pacjentów z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową/krwotokiem z przewodu pokarmowego (dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); u pacjentów z przewlekłą dyspepsją lub podejrzeniem choroby wrzodowej/krwotokiem; u pacjentów, u których występuje inne czynne krwawienie lub zaburzenia przebiegające z krwawieniami; u pacjentów z chorobą Leśniowskiego – Crohna lub wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego; u pacjentów z ciężką niewydolnością serca; u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek; u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby; u pacjentów ze skazą krwotoczną i innymi zaburzeniami krzepnięcia krwi; u pacjentów z ciężkim odwodnieniem (spowodowanym przez wymioty, biegunkę lub niedostateczną podaż płynów); u kobiet w trzecim trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy – aktualizacja 04.2019. INFORMACJA NAUKOWA: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o., ul. Słomińskiego 4, 00-204 Warszawa, tel. 22 566 21 00.

Przygotowano: styczeń 2020, PL-DEX-2019-C3-9-WEB

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Источник: https://www.dexak.pl/

Декса инструкция, цена в аптеках на Декса – Аптека 911

Dexak таблетки инструкция

действующее вещество: декскетопрофен;

1 мл препарата содержит декскетопрофена 25 мг

вспомогательные вещества : этанол 96%, натрия хлорид, натрия гидроксид, вода для инъекций.

Форма выпуска

Раствор для инъекций (по 2 мл в ампулах № 5, № 5х2, № 10 в блистере в коробке № 5, № 10 в коробке).

Основные физико-химические свойства

Прозрачная бесцветная жидкость.

Фармакодинамика

Декскетопрофена трометамол – это соль пропионовой кислоты, оказывает анальгезирующее, противовоспалительное и жаропонижающее действие и относится к классу нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). Механизм ее действия основан на уменьшении синтеза простагландинов за счет угнетения циклооксигеназы.

Клинические исследования при различных видах боли продемонстрировали, что декскетопрофена трометамол оказывает выраженное анальгезирующее действие.

Обезболивающее действие декскетопрофена трометамолу при в и введении пациентам с болью средней и сильной интенсивности была изучена при различных видах боли при хирургических вмешательствах (ортопедические и гинекологические операции, операции на брюшной полости), а также при боли в опорно-двигательном аппарате (острый боль в пояснице) и почечных коликах. В ходе проведенных исследований анальгетический эффект препарата быстро начинал проявляться и достигал максимума в течение первых 45 минут.

Продолжительность обезболивающего действия после применения 50 мг декскетопрофена трометамола, как правило, составляет 8:00.

Клинические исследования показали, что применение препарата позволяет значительно сократить дозу опиатов при их одновременном применении с целью купирования послеоперационной боли.

Если пациентам, которым с целью купирования послеоперационной боли назначали морфий с помощью прибора для обезболивания контролируемого пациентами, назначали и декскетопрофена трометамол, то им требовалось гораздо меньше морфия (на 30-45%), чем у пациентов, получавших плацебо.

Фармакокинетика

После введения декскетопрофена трометамолу максимальная концентрация достигается через 20 минут (10-45 минут). Доказано, что при однократном внутримышечном или внутривенном введении 25-50 мг площадь под кривой AUC ( «концентрация – время») пропорциональна дозе.

Фармакокинетические исследования многократного применения препарата доказали, что AUC и Cmax (среднее максимальное значение) после последнего внутримышечного и внутривенного введения не отличаются от показателей после однократного применения, что свидетельствует об отсутствии кумуляции лекарственного средства.

Аналогично другим лекарственным средствам с высокой степенью связывания с белками плазмы крови (99%), объем распределения декскетопрофена составляет в среднем 0,25 л / кг. Период полураспределения составляет примерно 0,35 часа, а период полувыведения – 1-2,7 часа. Метаболизм декскетопрофена в основном происходит путем конъюгации с глюкуроновой кислотой и последующим выводом почками.

После введения декскетопрофена трометамолу в моче обнаруживается только оптический изомер S – (+), что свидетельствует об отсутствии трансформации препарата в оптический изомер R – (-).

После введения однократных и многократных доз степень влияния препарата на здоровых добровольцев пожилого возраста (от 65 лет), участвовавших в исследовании, была значительно выше (до 55%), чем на молодых добровольцев, однако статистически значимой разницы в максимальной концентрации и времени ее достижения не наблюдалось. Период полувыведения увеличивался (до 48%), а определенный суммарный клиренс сокращался.

Показания к применению

Симптоматическое лечение острой боли средней и высокой интенсивности в случае, когда пероральное применение препарата нецелесообразно, например при послеоперационных болях, почечных коликах и боли в пояснице (боли в спине).

Противопоказания

  • Повышенная чувствительность к декскетопрофена, любого другого НПВП (НПВС) или к вспомогательным веществам препарата
  • развитие приступов бронхиальной астмы, бронхоспазма, острого ринита или развитие носовых полипов, появление крапивницы или ангионевротического отека после применения веществ аналогичного действия, например ацетилсалициловой кислоты или других НПВП
  • активная фаза язвенной болезни или кровотечение, подозрение на них или рецидивирующее язвенная болезнь или кровотечение в анамнезе (не менее двух подтвержденных фактов язвы или кровотечения) или хроническая диспепсия
  • желудочно-кишечное кровотечение, другая кровотечение в активной фазе или повышенная кровоточивость;
  • желудочно-кишечное кровотечение или перфорация в анамнезе, связанные с предшествующей терапией НПВП
  • болезнь Крона или неспецифический язвенный колит
  • бронхиальная астма в анамнезе
  • тяжелая сердечная недостаточность
  • нарушение функции почек средней или тяжелой степени (клиренс креатинина

Источник: https://apteka911.com.ua/drugs/deksa-d8294

КостиЗдоровы
Добавить комментарий